Obchodné podmienky  >>  Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku písomne alebo emailom na reklamacia@kupelnesk.sk zaslaním vyplneného reklamačného formulára. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke www.vane.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a vykonať záručnú oprávu.

Každá reklamácia v záručnej dobe je bezplatná. Pri uplatnení záruky sa riaďte týmto zverejneným reklamačným poriadkom, prípadne nás kontaktujte telefonicky pre podanie vysvetlenia.

Preberanie tovaru a postup reklamácie

Kupujúci je povinný vykonať kompletnú prehliadku tovaru pri prevzatí alebo po prevzatí tovaru vždy za prítomnosti doručujúceho vodiča-kuriéra aj v prípade, že obal tovaru je nepoškodený a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto poškodenie bezpodmienečne uviesť do zápisu o prevzatí zásielky alebo zásielku neprevziať z dôvodu jej poškodenia! Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal doručovaný tovar už v čase prevzatia tovaru. Každý náš doručujúci vodič je povinný tento úkon kontroly stavu doručovaného tovaru strpieť.

Ak došlo k poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, zodpovednosť nesie dopravca, nie predávajúci (neplatí ak predávajúci je zároveň dopravca) – všetok tovar je riadne poistený. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď zásielka bola prevzatá kupujúcim. V prípade poškodenia doručovaného tovaru spíšte s vodičom prepravy záznam o poškodení zásielky alebo zásielku neprevezmete z dôvodu jej poškodenia a ihneď nás kontaktujte. Za nedostatky, ako poškodenie tovaru spôsobené počas prepravy, ktoré boli zistené po prevzatí zásielky a v neprítomnosti doručujúceho vodiča dodávateľa alebo prepravcu nezodpovedáme. Ak zistíte vadu výrobku alebo poškodenie doručovaného tovaru spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte na tel. č.: 0905 694464 alebo e-mail: reklamacia@kupelnesk.sk a súčasne nám zašlite vyplnený reklamačný formulár + fotodokumentáciu vady výrobku

Ak zistíte poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte.

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah a stav balenia okamžite na našej prevádzke, na dodatočné reklamácie nebude braný zreteľ.

 

Reklamačné konanie

Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamovaný tovar doručí kupujúci na svoje náklady predávajúcemu, tovar zasielajte poistený avšak nie na dobierku. Kupujúci sa povinne o vhodnom spôsobe doručenia reklamovaného tovaru dohodne s predávajúcim. Podľa §-u 598 OZ má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Pre uplatnenie tohto práva nám doručte originálny doklad o platbe.

Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená tretia osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe, alebo sa závada odstráni priamo u zákazníka).

Adresa na doručenia reklamovaného tovaru je:

KúpeľneSK s.r.o.

Kukučínova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- Nepredložením dokladu o zaplatení alebo záručného listu, nutného príslušenstva alebo nutnej dokumentácie tovaru

- Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

- V prípade, že k chybe na tovare došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci. Bežné opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie nie je považované za vadu.

- Uplynutím záručnej doby tovaru

- Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

- Prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach

- Neodborným zásahom, ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, živelnou pohromou alebo iným zásahom vyššej moci

- Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

 

Záručná doba

Pre všetok tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neuvádza inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade že dôjde pri reklamácii k výmene tovaru, záručná doba na nový tovar začína plynúť znova dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, záručná doba začne plynúť dňom prevzatia súčiastky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Práva a povinnosti

Kupujúci má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto lehotu nedodrží, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí podľa §-u 623 OZ.
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho a to tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo predávajúci vadný tovar vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci v závislosti od rozhodnutia kupujúceho vymení tovar za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.